لوسی وسیله ای که نور خورشید را به داخل خانه می آورد.